Biografi Singkat Imam Ibnu Kathir

Biografi Singkat Imam Ibnu Kathir

petikan dari: http://islamicalquran.blogspot.com/2012/01/biografi-singkat-dan-sejarah-al-imam.html 

Beliau adalah seorang yang dijuluki sebagai Al-Hafizh, Al-Hujjah, Al-Muarrikh, Ats-Tsiqah Imaduddin Abul Fida’ Ismai Ibnu Umar Ibnu Kathir Al-Qurasyi Al-Bashrawi Ad-Mimasyg Asy-Syafi’i.

Lahir disebuah desa bernama Mijdal daerah bagian Bushra pada tahun 700H. Ayahnya meninggal ketika beliau berusia tiga tahun dan beliau terkenal sebagai khatib di kota itu. Adapun Ismail Ibnu Kathir merupakan anak yang paling bungsu. Beliau dinamai Ismail sesuai dengan nama saudaranya yang paling besar yang wafat ketika menimba ilmu di kota Damaskus sebelum beliau lahir.

Pada tahun 707H, Ibnu Kathir pindah ke Damaskus, dan di sanalah beliau mulai menuntut ilmu dari saudara kandungnya Abdul Wahhab, ketika itu beliau telah hafal Al-Qur’an dan sangat menggandrungi pelajaran hadith, fikih maupun tarikh. Beliau juga turut menimba ilmu dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (wafat tahun 728H). Begitu besar cintanya kepada gurunya ini sehingga beliau terus-menerus bermulazamah (mengiringi) , dan begitu terpengaruh dengannya hingga mendapat berbagai macam cobaan dan hal-hal yang menyakitinya demi membela dan mempertahannkan gurunya ini.

Pergaulan dengan gurunya ini membuahkan bermacam faedah yang turut membentuk keilmuannya, akhlaknya dan tarbiyah kemandirian dirinya yang begitu mendalam. Karena itulah beliau menjadi seorang yang benar-benar mandiri dalam berpendapat. Beliau akan selalu berjalan sesuai dengan dalil, tidak pernah ta’assub (fanatic) dengan mazhbnya, palagi mazhab orang lain, dan karya-karya besarnya menjadi saksi atas sikapnya ini. Beliau selalu berjalan diatas sunnah, konsekuen mengamalkannya, serta selalu memerangi berbagai bentuk bid’ah dan fanatic mazhab.

Di antara uru beliau yang terkemuka selain Ibnu Taimiyah adalah Alamuddin Al-Qashim bin Muhammad Al-Barzali (wafat tahun 739H) dan Abul Hajjaj Yusuf Bin Az-zaki Al-Mizzi (wafat tahun 748H).

Para ulama di zamannya maupun yang datang sesudahnya banyak memberikan kata pujian terhadap dirinya, diantaranya Imam Adz Dzahabi yang berkata mengenai dirinya “Beliau adalah Imam Faqih Muhaddits yang ternama, seorang faqih yang handal, ahli hadith yang tersohor, serta seorang ahli tafsir yang banyak menukil.”

Muridnya yang bernama Ibnu Hijji berkata, “Beliau adalah orang yang pernah kami temui dan paling kuat hafalannya terhadap matan hadith, paling faham dengan takhrij dan para perawinya, dapat membedakan hadith yang shahih dengan yang lemah, banyak menghafal diluar kepala berbagai kitab tafsir dan tarikh, jarang sekali lupa, dan memiliki pemahaman yang baik serta dien yang benar.”

Al-Allamah Al-Aini berkata, “Beliau adalah rujukan ilmu tarikh, hadith dan tafsir.”

Ibnu Habib berkata, “Beliau masyhur dengan kekuatan hafalan dan redaksi yang bagus, dan menjadi rujukan ilmu tarikh, hadith maupun tafsir.”

Di antara karya besarnya adalah Tafsir Al-Qur’anul Azhim, Jami’ Al-Masanid Wa As-Sunan, At-Takmil Fi Ma’rifatits Tsiqat Wa Adh-Dhuafa’ Wa Al-Majahil – dalam kitab ini beliau menggabungkan apa yang terdapat dalam kitab Tahdzibul Kamal karya besar Al-Mizzi dan Mizanul I’tidal karya Adz-Dzahabi dengan sedikit penambahan dalam ilmu jarh wa at-ta’dil – dan kitab lainnya yaitu Al-Bidayah Wan Nihayah.

Advertisements

Biografi Imam Ibnu Kathir

BIOGRAFI PENULIS (Ibnu Katsir)

Ditulis oleh Syaikh Abdul Qadir al-Arna-uth (semoga Allah menjaganya). disarikah dari kitab terjemahan Sahih Tafsir Ibnu Katsir, jilid 1. Terbitan Pustaka Ibnu Katsir.

Beliau adalah Imam yang mulia Abul Fida’ ‘Imaduddin Isma’il bin ,Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi. Berasal dari kota Bashrah, kemudian menetap, belajar dan mengajar di Damaskus. Dilahirkan di Mijdal, sebuah tempat di kota Bashrah pada tahun 701.H (1302 M).

Ayah beliau adalah seorang khatib di kota itu. Ayahnya meninggal ketika beliau baru berusia empat tahun. Kemudian beliau diasuh oleh abangnya, Syaikh Abdul Wahhab dan dialah yang mendidik beliau di usia dininya. Kemudian beliau pindah ke Damsyik, negeri Syam pada tahun 706H, ketika beliau berusia lima tahun.

GURU-GURU BELIAU

 1. Syaikh Burhanuddin Ibrahim bin Abdirrahman al-Fazari yang terkenal dengan nama Ibnul Farkah (wafat 729 H).
 2. Di Damsyik Syria, beliau belajar dengan Isa bin al-Muth’im,
 3. Ahmad bin Abi Thalib, terkenal dengan nama Ibnu Syahnah (walat 730H),
 4. Ibnul Hajjar yang (wafat 730 H),
 5. Baha-uddin al-Qasim bin Muzhaffar Ibnu Asakir, ahli hadis negeri Syam yang wafat pada tahun 723 H,
 6. Ibnu asy-Syirazi,
 7. Ishaq bin Yahya al-Amidi Afifuddin –ulama Zhahiriyah (wafat 725 H),
 8. Muhammad lbnu Zar rad, menyertai Syaikh Jamaluddin Yusuf bin az-Zaki al’Mizzi (wafat 742H), beliau mendapat banyak faedah dan menimba ilmu darinya dan akhirnya beliau menikahi puterinya.
 9. Syaikhul Islam Taqiyyuddin Ahmad bin Abdil Halim bin Abdis Salam bin Taimiyyah (wafat 728 H),
 10. sebagaimana beliau menimba ilmu dari Syaikh al-Hafizh, seorang ahli tarikh (sejarah), Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin ‘Utsman bin Qayimaz adz-Dzahabi (wafat pada tahun 748 H).
 11. Dan ulama Mesir yang memberi beliau ijazah adalah Abu Musa al-Qarafi,
 12. Abul Fath ad-Dabbusi,
 13. Ali bin Umar as-Sawani dan lain-lain.

Al-Hafizh adz-Dzahabi berkata tentan Ib nu Katsir dalam al-Mu’jam al-Mukhtashsh,

“Beliau adalah seorang imam lagi pemberi fatwa, ahli hadis yang pakar, ahli fiqih yang berwawasan luas, ahli tafsir dan memiliki banyak tulisan yang bermanfaat.”

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-’Asqalani berkata dalam ad-Duraral-Kaaminah,

“Beliau selalu menyibukkan diri dengan hadis, menelaah matan dan rijal hadis. Beliau adalah orang yang memiliki hafalan yang banyak, kecerdasannya bagus, memiliki banyak karya tulis semasa hidupnya dan telah memberikan manfaat yang sangat banyak kepada orang-orang selepas meninggal.”

Ahli sejarah yang terkenal dengan nama Abul Mahasin Jamaluddin Yusuf Ibnu Saifuddin yang terkenal dengan nama Ibnu Taghri Bardi berkata dalam kitabnya al-Manhalush Shaafii wal Mustaufa ba’ dal Woofi,

“Beliau adalah syaikh imam al-’ Allamah’ Imaduddin Abul Fida’, ulama yang banyak berkarya) terus bekerja, meraup ilmu dan menulis, pakar dalam bidang fiqih, tafsir dan hadis.Beliau mengumpulkan, mengarang, mengajar, menyampaikan hadis dan menulis. Beliau memiliki penelaahan yang luas dalam ilmu hadis, tafsir, fiqih, bahasa Arab dan ilmu-ilmu lainnya. Beliau mengeluarkan fatwa dan mengajar hingga beliau wafat, semoga Allah merahmati beliau. Beliau dikenal sebagai uiama yang memiliki hafalan yang kuat dan tulisan yang bagus. Ia telah mencapai puncak dalam ilmu sejarah, hadis dan tafsir.

MURID-MURID BELIAU

Murid-murid beliau sangatlah banyak, di antaranya adalah Ibnu Haji. Disebutkan tentangnya bahwa ia adalah seorang yang memiliki hafalan paling kuat terhadap matan-matan hadis yang pernah kami dapati. Paling tahu tentang cacat-cacat hadis, perawi-perawinya, shahih dan dha’ifnya, dan rakan-rakan serta guru-gurunya mengakui hal tersebut. Sejauh ini, setiap kali saya bertemu dengannya pasti saya memperoleh faedah darinya.

Ibnul ‘Imad al-Hanbali berkata dalam kitabnya yang berjudul Syadzaraatudz Dzahabfii Akhbaari Man Dzahab:

“Beliau adalah al-Hafizh al-Kab ir’ Imaduddin, hafalannya banyak dan jarang lupa,pemahamannya baik, ilmu bahasa Arabnya tinggi.”

Ibnu Habib berkata tentangnya, “Ia mendengar riwayat, mengumpulkan, menulis, mengeluarkan fatwa, menyampaikan hadis, memberi banyak faedah, dan lembaran-lembaran fatwanya tersebar ke berbagai negeri. Ia dikenal dengan kekuatan hafalan dan keelokan karangarannya.”

TULISAN-TULISAN BELIAU

Tulisan beliau sangatlah banyak, di antaranya:

 1. Termasuk tulisan beliau yang terbesar adalah kitab tafsir al-Qur-an. Kitab ini adalah sebaik-baik kitab tafsir dengan riwayat, telah diterbitkan berulang kali dan telah diringkas oleh banyak ulama.
 2. Kitab sejarah yang dinamakan al-Bidaayah, terdiri dari 14 jilid, dengan judul al-Bidayah wan Nihayah. Di dalamnya disebutkan tentang kisah-kisah para Nabi dan umat-umat terdahulu, sirah Nabawiyah, sejarah Isl am hingga zamannya ditambah dengan pembahasan tentang fitnah dan tanda-tanda hari Kiamat serta keadaan pada hari Akhir dan al-Malaahim (pertumpahan darah). Dan telah ditahqiq oleh banyak ulama.
 3. At-Takmiil fi Ma’rifatis Siqat wa Dhu’afa wal Majaahil. Di dalamnya terangkum dua kitab dari tulisan guru beliau, yaitu al-Mi zzi dan adz-Dzahabi(Tahdzibul Kamal fi Asma Rijal) dan (Liizan I’tidal fii Naqdir Rijal) dengan disertai beberapa tambahan yang bermanfaat dalam masalah al-jarh wat ta’dil.
 4. Al-Hadyu was Sunan fi Ahadis Masad wa Sunan yang dikenai dengan namaJami’ al-Masanid. Di dalamnya terangkum Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, a|-Bazzar, Abu Ya’la al-Mushili, Ibnu Abi Syaibah, beserta Kutubus Sittah. Beliau menyusunnya berdasarkan bab-bab fiqih, dan baru-baru ini telah dicetak beberapa juz darinya.
 5. Thabaqaat asy-Syafi’iyyah dengan ukuran sedang disertai biografi Imam asy-Syafi’i.
 6. Beliau mentakhrij hadis-hadis yang digunakan sebagai dalil dalam kitab at – Tanbih fi Fiqh asy-Sy afi’iah.
 7. Beliau memulai penulisan syarah Sahih Bukhari dan belum sempat menyelesaikannya.
 8. Beliau memulai penulisan kitab besar dalam masalah-masalah hukum namun belum sempat menyelesaikannya, dan tulisan beliau ini sudah sampai pada kitab Haji.
 9. Ringkasan kitab al-Madkhal, karya al-Baihaqi dan sebahagian besar belum diterbitkan.
 10. Beliau meringkas kitab ‘Ulumul Hadis karya Abu ‘Amr bin ash-Shalah, yang beliau beri judul (Al-mukhtashar ‘Ulumil Hadis) yang dicetak oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, seorang ahli hadis dari Mesir disertai penjelasan dari beliau dan diberi judul al-Baa’itsul Hatsiirsfii Syarh Mukhtashar ‘Ulumil Hadis, dan telah dicetak beberapa kali.
 11. Sirah Nabawiyyah yang panjang (bagian dari kitab al-Bidaayah) dan ringkasannya, keduanya diterbitkan dalam cetakan yang berbeda.
 12. Risalah dalam masalah jihad yang diberi judul al-Ijtihaad fi Thalabil Jihad, dan telah dicetak berulang kali.

WAFAT

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-’Asqalani berkata, “Beliau hilang penglihatan di akhir hayatnya dan wafat di Damaskus, Syam pada tahun 77 4 H/ 1373 M. Semoga Allah mencurahkan rahmat seluas-luasnya kepada beliau dan menempatkan beliau di Surga-Nya yang luas.

Kepentingan Kisah Dalam al Qur’an – Syaikh Ibn Uthaimin

Kepentingan Kisah Dalam al-Qur’an 

bacaSecara bahasa kata al-Qashash dan al-Qushsh maknanya mengikuti atsar (jejak/bekas). Sedangkan secara istilah maknanya adalah informasi mengenai suatu kejadian/perkara yang berperiodik di mana satu sama lainnya saling sambung-menyambung (berangkai).

Kisah-kisah dalam al-Qur’an merupakan kisah paling benar sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ta’ala,

“Dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya dari pada Allah.?” (QS.an-Nisa’/4:87).

Hal ini, kerana kesesuaiannya dengan realiti sangatlah sempurna.

Kisah al-Qur’an juga merupakan sebaik-baik kisah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ta’ala,

“Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan al-Qur’an ini kepadamu.” (QS.Yusuf/12:3).

Hal ini, kerana ia mencakup tingkatan kesempurnaan paling tinggi dalam capaian balaghah dan keagungan maknanya.

Kisah al-Qur’an juga merupakan kisah paling bermanfa’at sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,

“Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal.” (QS.Yusuf/12:111).

Hal ini, kerana pengaruhnya terhadap perbaikan hati, perbuatan dan akhlaq amat kuat.

Jenis-Jenis Kisah 

Kisah al-Qur’an terbahagi menjadi 3 jenis:

1. Kisah mengenai para nabi dan Rasul serta hal-hal yang terjadi antara mereka dan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir.

2. Kisah mengenai individu-individu dan golongan-golongan tertentu yang mengandungi pelajaran. Kerananya, Allah mengisahkan mereka seperti kisah Maryam, Luqman, orang yang melewati suatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya (seperti tertera dalam surat al-Baqarah/2:259), Dzulqarnain, Qarun, Ash-habul Kahf, Ash-habul Fiil, Ash-habul Ukhdud dan lain sebagainya.

3. Kisah mengenai kejadian-kejadian dan kaum-kaum pada masa Nabi Muhammad shallallaahu ‘alaihi wasallam seperti kisah perang Badar, Uhud, Ahzab (Khandaq), Bani Quraizhah, Bani an-Nadhir, Zaid bin Haritsah, Abu Lahab dan sebagainya.

Beberapa Hikmah Penampilan Kisah 

Hikmah yang dapat dipetik banyak sekali, di antaranya:

a. Penjelasan mengenai hikmah Allah ta’ala dalam kandungan kisah-kisah tersebut, sebagaimana firman-Nya,

“Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan (dari kekafiran). Itulah suatu hikmat yang sempurna, maka peringatan-peringatan itu tiada berguna (bagi mereka).” (al-Qamar/54:4-5)

b. Penjelasan keadilan Allah ta’ala melalui hukuman-Nya terhadap orang-orang yang mendustakan-Nya. Dalam hal ini, firman-Nya mengenai orang-orang yang mendustakan itu,

“Dan Kami tidaklah menganiaya mereka tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri, kerana itu tiadalah bermanfa’at sedikitpun kepada mereka sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah, di waktu azab Tuhanmu datang. Dan sembahan-sembahan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan.” (QS. hud/11:101)

c. Penjelasan mengenai kurnia-Nya berupa diberikannya pahala kepada orang-orang beriman. Hal ini sebagaimana firman-Nya,

“Kecuali keluarga Luth. Mereka Kami selamatkan di waktu sebelum fajar menyingsing.” (QS. Al-qamar/54:34)

d. Hiburan bagi Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam atas sikap yang dilakukan orang-orang yang mendustakannya terhadapnya. Hal ini sebagaimana firman-Nya,

“Dan jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan (rasul-rasulnya); kepada mereka telah datang rasul-rasulnya dengan membawa mukjizat yang nyata, zabur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Kemudian Aku azab orang-orang yang kafir; maka (lihatlah) bagaimana (hebatnya) akibat kemurkaan-Ku.” (QS.fathir/35:25-26)

e. Cadangan bagi kaum Mukminin dalam hal keimanan di mana dituntut agar tegar di atasnya bahkan menambah frekuensinya sebab mereka mengetahui bagaimana kaum Mukminin terdahulu selamat dan bagaimana mereka menang saat diperintahkan berjihad. Hal ini sebagaimana firman Allah ta’ala,

“Maka Kami telah memperkenankan doanya dari menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikian itulah Kami selamatkan orang-orang yang beriman.” (QS.al-Anbiya’/21:88)

Dan firman-Nya yang lain, “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya, mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan (yang cukup), lalu Kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan Kami berkewajiban menolong orang-orang yang beriman.” (QS.ar-Rum/30:47)

f. Peringatan kepada orang-orang kafir akan akibat terus menerusnya mereka dalam kekufuran. Hal ini sebagaimana firman-Nya,

“Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memerhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka; Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima (akibat-akibat) seperti itu.” (QS.muhammad/47:10)

g. Menetapkan risalah Nabi Muhammad shallallaahu ‘alaihi wasallam, sebab berita-berita tentang umat-umat terdahulu tidak ada yang mengetahuinya selain Allah ta’ala. Hal ini sebagaimana firman-Nya,

“Itu adalah di antara berita-berita penting tentang ghaib yang Kami wahyukan kepadamu (Muhammad); tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak (pula) kaummu sebelum ini.” (QS.Hud/11:49)

Dan firman-Nya, “”Belumkah sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu (iaitu) kaum Nuh, ‘Ad, Tsamud dan orang-orang sesudah mereka. Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah.” (Ibrahim/14:9)

Apa Faedah Pengulangan Kisah? 

Ada di antara kisah-kisah al-Qur’an yang hanya disebutkan satu kali saja seperti kisah Luqman dan Ash-habul Kahf. Ada pula yang disebutkan berulang kali sesuai dengan keperluan dan mashlahah. Pengulangan ini pun tidak dalam satu aspek, tetapi berbeza dari aspek panjang dan pendek, lembut dan keras serta penyebutan sebahagian aspek lain dari kisah itu di satu tempat namun tidak disebutkan di tempat lainnya.

Hikmah Pengulangan Kisah 

Di antara hikmah pengulangan kisah ini adalah:

– Penjelasan betapa pentingnya kisah sebab dengan pengulangannya menunjukkan adanya perhatian penuh terhadapnya.

– Menguatkan kisah itu sehingga tertanam kukuh di hati semua manusia

– Memerhatikan masa dan kondisi orang-orang yang diajak bicara. Kerana itu, anda sering mendapatkan kisahnya begitu singkat dan biasanya keras bila berkenaan dengan kisah-kisah dalam surah-surah Makkiyyah, namun hal sebaliknya terjadi pada kisah-kisah dalam surah-surah Madaniyyah

– Penjelasan sisi balaghah al-Qur’an dalam pemunculan kisah-kisah tersebut dari sisi yang satu atau dari sisi yang lainnya sesuai dengan tuntutan kondisi

– Nampak terangnya kebenaran al-Qur’an dan bahawa ia berasal dari Allah ta’ala dimana sekali pun kisah-kisah tersebut dimuat dalam beragam jenis namun tidak satu pun terjadi kontradiksi.

(SUMBER: Ushuul Fi at-Tafsiir karya Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, hal.48-51)

Ceritakan Kepada Mereka…

Menyampaikan Kisah-kisah dalam al-Qur’an 

baca“Jangan kamu ceritakan mimpi-mimpi mu itu kepada adik-beradikmu yang lain. Kerana mereka akan membuat ‘makar’ (perancangan) untuk menghapuskanmu.” Demikian pesan Nabi Yaakub kepada anak kesayangannya Yusuf Alaihissalam yang bercerita tentang mimpinya.

Kisah Nabi Yusuf dan konflik abang-abangnya adalah satu dari kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah dalam al-Qur’an. Ia merupakan antara kisah terbaik yang dimuatkan dalam al-Qur’an seperti firman Allah yang bermaksud,

“Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum (Kami mewahyukan) nya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui.” (Surah Yusuf, 3)

Al-Qur’an memuat sekian banyak kisah-kisah dari Nabi dan kaum terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Bermula manusia pertama yang Allah ciptakan yakni Adam Alaihissalam dan kisahnya tersingkir dari syurga, Nabi Nuh dan kisah bahtera terbesar dan tercanggih dalam dunia, Nabi Musa berdakwah dengan Fir’aun secara lemah-lembut dan membelah laut dengan tongkatnya, Nabi Sulaiman yang menguasai kerajaan haiwan dan jin, Nabi Isa bin Maryam yang diangkat oleh Allah ke langit hidup-hidup sehinggalah kepada kisah Nabi Muhammad.

Dalam beberapa ayat al-Qur’an Allah perintah dan ingatkan Nabi Muhammad saw supaya menceritakan kisah-kisah Nabi terdahulu.Di sini saya tampilkan beberapa ayat al-Qur’an yang sempat saya temui berdasarkan carian di perisian terjemahan al-Qur’an. 

Kisah Nabi Musa

 “Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?” (Surah Taaha,  9)

“Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?” (Surah An-Nazi’at, 15)

“Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka), kisah Musa di dalam Al Kitab (Al Quran) ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi.” (Surah Maryam, 51)

Kisah Nabi Ismail

“Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi.” (Surah Maryam, 54)

Kisah Nabi Ibrahim

“Ceritakanlah (Hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Al Kitab (Al Quran) ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang Nabi.” (Surah Maryam, 41)

“Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim.” (Al-Hijr, 51)

“Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (yaitu malaikat-malaikat) yang dimuliakan?” (Adz-Dzariat, 24)

Kisah Nabi Ibris

“Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka, kisah) Idris (yang tersebut) di dalam Al Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi.” (Surah Maryam, 56) 

Kisah Nabi Nuh

“Dan bacakanIah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia berkata kepada kaumnya: “Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah-lah aku bertawakal, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku.” (Surah Yunus, ayat 71)

Kisah Maryam

“Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur.” (Surah Maryam, 16)

Iskandar Zulqarnain

“Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Dzulkarnain. Katakanlah: “Aku akan bacakan kepadamu cerita tantangnya.” (surah Al-Kahfi, 83)

Ashabul Kahfi

“Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambah pula untuk mereka petunjuk.” (surah Al-Kahfi, 13)

Faedah dan manfaat kisah-kisah

Al-Qur’an menyebut banyak kisah-kisah baik dari kisah para Nabi, orang soleh seperti Maryam dan Luqman serta kisah-kisah haiwan. Juga tidak terlepas kisah-kisah orang-orang yang jahat seperti Abu Lahab.

Al-Qur’an bukan sahaja bercerita, bahkan Allah mengingatkan Nabi-Nya supaya menyampaikan dan mengingatkan umatnya dengan kisah-kisah yang telah diberitakan itu.

Banyak sarjana dahulu dan mutakhir telah menganalisa faedah dan manfaat dari cerita dan kisah-kisah yang disampaikan. Ia diperakui oleh Islam sendiri dan pengkaji Barat dan Eropah.

Namun di sisi orang yang beriman, faedah utama dengan menyampaikan cerita dan kisah-kisah yang berada di dalam al-Qur’an ialah mentaati perintah Allah. Ia sebenarnya adalah sebuah nikmat dan faedah yang Allah kurniakan kepada hamba-Nya.

Secara tidak langsung ia merupakan satu promosi dan kempen menarik minat umat Islam dan manusia secara amnya untuk membaca al-Qur’an dan memahami maksudnya.

Justeru adalah tidak wajar dan tidak munasabah seorang Muslim menyampaikan kisah-kisah yang lain sebelum selesai dan tuntas menyampaikan kisah-kisah yang Allah ceritakan dalam al-Qur’an jug dalam Sunnah Nabi-Nya.

Mohd Riduan b Khairi, Kota Kinabalu Sabah

Ceritera al Qur’an (II)

Kisah-kisah dalam al-Qur’an

bacaBukan itu sahaja, bahkan kisah-kisah dan cerita-cerita tentang haiwan juga dimuatkan dalam al-Qur’an. Ada Surah An-Namlu (Semut) dan al-Ankabut (Labah-labah), juga beberapa kisah haiwan lain disebutkan dalam al-Qur’an.

Untuk menunjukkan banyaknya kisah-kisah dan cerita-cerita menarik lagi menakjubkan dalam al-Qur’an, saya bawakan beberapa contoh Surah dan kisah-kisah yang dipaparkan di dalamnya.

Surah Al-Baqarah (Lembu Betina)

Kisah penciptaan Nabi Adam a.s.; kisah Nabi Ibrahim a.s.; kisah Nabi Musa a.s. dengan Bani Israil.

Surah Ali Imran (Keluarga Imran)

Kisah keluarga ‘Imran; perang Badar dan Uhud dan pelajaran yang dapat diambil dari padanya.

Surah an-Nisaa’ (Perempuan)

Kisah-kisah tentang Nabi Musa a.s. dan pengikut-pengikutnya.

Surah al-An’am (Haiwan Ternakan)

Kisah umat-umat yang menentang rasul-rasul; kisah pengalaman Nabi Muahammad s.a.w. dan para nabi pada umumnya; cerita Nabi Ibrahim a.s. membimbing kaumnya kepada tauhid.

Surah Al-A’raf (Tembok yang Tinggi)

Kisah Nabi Adam a.s. dengan iblis; kisah Nabi Nuh a.s. dan kaumnya; kisah Nabi Shaleh a.s. dengan kaumnya; kisah Nabi Syu’aib a.s. dengan kaumnya; kisah Nabi Musa a.s. dengan Fir’aun.

Surah at-Taubah

Kisah Nabi Muhammad s.a.w. dengan Abu Bakar r.a. di suatu gua di bukit Tsur ketika hijrah; perang Hunain (perang Authas atau perang Hawazin); perang Tabuk.

Surah Yunus

Kisah Nabi Nuh a.s. dengan kaumnya; Nabi Musa dengan Fir’aun dan tukang-tukang sihir; kisah Bani Israil setelah ke luar dari negeri Mesir; Nabi Yunus a.s. dengan kaumnya.

Surah Huud

Kisah Nuh a.s. dan kaumnya; kisah Huud a.s. dan kaumnya; kisah Shaleh a.s. dan kaumnya; kisah Ibrahim a.s. dan kaumnya; kisah Syu’aib a.s. dan kaumnya; kisah Luth a.s. dan kaumnya; kisah Musa a.s. dan kaumnya.

Surah Asy-Syuara’ (Penyair-penyair)

Kisah-kisah Nabi Musa a.s. dengan Fir’aun; kisah Nabi Ibrahim a.s. dengan kaumnya; kisah Nabi Nuh a.s. dengan kaumnya; kisah Nabi Saleh a.s. dengan kaumnya (Tsamud); kisah Nabi Hud a.s. dengan kaumnya (Ad), kisah Nabi Luth a.s. dengan kaumnya; kisah Nabi Syu’aib a.s. dengan penduduk Aikah.

Surah al-Anbiya’ (Nabi-nabi)

Kisah Ibrahim a.s (ajakan Ibrahim a.s kepada bapaknya untuk menyembah Allah, bantahan Ibrahim terhadap kaumnya yang menyembah berhala-berhala, bantahan lbrahim a.s. terhadap Namrudz yang bersimaharajalela dan menganggap dirinya Tuhan), kisah Nuh a.s., kisah Daud a.s., dan Sulaiman a.s; kisah Ayyub a.s.; kisah Yunus a.s.; kisah Zakaria a.s.

Al-Qasas (Kisah-kisah)

Kekejaman Fir’aun dan pertolongan serta karunia Allah kepada Bani Israil; Musa a.s. dilemparkan ke sungai Nil, seorang Qibthi terbunuh oleh Musa a.s.; Musa a.s. di Mad-yan; Musa a.s. menerima perintah Allah menyeru Fir’aun dibukit Thur; kisah Karun.

Islam Agama Fitrah 

Sungguh Allah itu Maha Bijaksana menciptakan manusia dan menurunkan al-Qur’an yang amat bertepatan dan dengan fitrah manusia. Hanya sahaja manusia itu selalu lupa dan tidak bersyukur. Allah sendiri menyebutkan bahawa secara umumnya al-Qur’an itu amat mudah untuk dibaca dan difahami.

Firman Allah maksudnya, “Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?” (surah al-Qamar, 40). Ayat yang semakna dengan ini disebut bukan sekali bahkan sekurang-kurangnya 6 kali. Maha Suci Allah.

Mereka meninggalkan al-Qur’an dan mencari kisah-kisah dan cerita-cerita dusta untuk dijadikan iktibar dan teladan. Maka muncul Snow White, Cinderella, dan bermacam-macam lagi kedustaan yang sengapa dicipta untuk menjauhkan umat Islam dari al-Qur’an dan hadis.

Amat beruntung orang-orang yang diberi taufik dan hidayah oleh Allah untuk sering berteman dengan al-Qur’an dan as-Sunnah yang sahih.

Memadai saya tutup catatan ini dengan kembara Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir Alaihissalam. Ia sebuah kisah pengembaraan yang mencabar dan menakjubkan, seperti yang disebutkan oleh Allah dalam al-Qur’an dan juga diceritakan juga oleh Nabi dalam hadis seperti diriwayatkan oleh Ubay bin Kaab dalam Sahih al-Bukhari.

Menariknya sebelum mengakhiri cerita pengembaraan Nabi Musa dan Nabi Khidir, Nabi saw memberi komentar. Kata baginda maksudnya, “Kita berharap, andai sahaja Musa bersabar dan Allah mungkin akan memberitahu kisah ini lebih panjang.”

Ternyata Nabi Muhammad saw juga teruja dengan kisah dan cerita. Namun tentunya baginda antutias dengan apa yang Allah ajarkan. Wallahuaklam.

 Mohd Riduan Khairi, Kota Kimabalu, Sabah.

Ceritera al Qur’an

bacaPernah suatu ketika siri sinetron dan telenovela menjadi fenomena dalam negara kita. Sampai-sampai sebilangan pejabat dan tempat kerja hampir lumpuh operasinya ketika bertembung waktu siaran sinetron dan telenovela ini. Ada yang terpaksa ‘tukar shift’ untuk pastikan tidak terlepas siri kegemaran ini.

Kisah dan cerita tidak hanya diminati oleh anak-anak tadika dan sekolah. Ternyata ibu-ibu dan bapa-bapa seusia usia pencen juga ternyata menggemari kisah dan cerita. Ia adalah fitrah yang Allah semikan dalam jiwa hambanya yang bergelar insan.

Al-Qur’an dan hadis banyak sekali memuat cerita dan kisah-kisah. Ini buktinya. Antara tujuannya  untuk dijadikan teladan pembacanya. Firman Allah maksudnya,

” Demi sesungguhnya, kisah Nabi-nabi itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. (Kisah Nabi-nabi yang terkandung dalam Al-Quran) bukanlah ia cerita-cerita yang diada-adakan, tetapi ia mengesahkan apa yang tersebut di dalam Kitab-kitab agama yang terdahulu daripadanya, dan ia sebagai keterangan yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu, serta menjadi hidayah petunjuk dan rahmat bagi kaum yang (mahu) beriman.” (Surah Yusuf, ayat 111)

Antara kisah yang agak panjang dan menarik di dalam al-Qur’an ialah kisah hidup Nabi Yusuf Alaihissalam. Al-Qur’an menyatakan ia sebagai sebuah kisah yang indah bermula sejak Nabi Yusuf kecil, dianiaya oleh abang-abangnya, kemudian dijual menjadi hamba, masuk perjara dan akhirnya dilantik menjadi menteri. Ini Allah sebutkan dalam firmannya yang bermaksud,

“Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum (Kami mewahyukan) nya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui.” (Surah Yusuf, ayat 3)

Begitu juga kisah Nabi Musa Alaihissalam yang membesar di dalam istana Fir’aun kemudian berkelana ke Madyan dan kemudiannya kembali bersama saudaranya Harun untuk berdakwah kepada Nabi Musa.

Sepanjang kisah itu berlaku banyak perkara-perkara yang menakjubkan kepada mereka. Antaranya kisah tongkat Nabi Musa menjadi ular yang sangat besar mengalahkan ular-ular ahli sihir. Juga dengan tongkat yang Allah berikan kelebihan itu, Nabi Musa membelah laut merah untuk menyelamatkan kaumnya dari dikejar tentera Fir’aun yang zalim.

Sebahagian besar dari kandungan al-Qur;an itu terdiri dari kisah-kisah dan cerita-cerita. Bermula dari Surah al-Fatihah lagi sudah disinggung kaum terdahulu yang Allah murkai (al-maghdub) dan sesatkan (dhollin).

Kisah-kisah teladan dari sumber yang sahih memberi faedah yang sangat banyak. Itu akan saya jelaskan dalam siri yang lain.

Allah beberapa kali memerintahkan Nabi Muhammad menyampaikan kisah-kisah Nabi terdahulu yang Allah sebutkan dalam Al-Qur’an. Dalam Surah Maryam, ayat 19 Allah befirman,

“Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur.”

Beberapa surah yang diberi nama sempena nama Nabi dan orang soleh. Antaranya termasuk Ali Imran (Keluarga Imran), Yunus, Yusuf, Ibrahim, Maryam, Muhammad, Luqman dan Nuh. Terdapat juga surah yang diberi nama berdasarkan tokoh musyrik yakni Abu Lahab.

Mohd Riduan b Khairi, Kota Kinabalu, Sabah.

Fikih Sirah; Mendulang Hikmah Dari Sejarah Kehidupan

Judul: Fikih Sirah; Mendulang Hikmah Dari Sejarah Kehidupan RasulullahJudul Asal (‘Arab): Fiqhus Sirah

Penulis: Syaikh Prof. Dr. Zaid B. ‘Abdul Karim Zaid

Penerbit: Darus Sunnah

Berat: 1.1kg

Muka Surat: 622m/s.

Perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam (Sirah Nabawiyah) umpama samudera luas yang penuh dengan jutaan hikmah, pelajaran, dan nasihat tentang nilai-nilai kehidupan sama ada berkaitan persoalan akidah, ibadah, akhlak, mahu pun muamalah. Biografi dan sejarah kehidupan Rasulullah begitu penting untuk diketahui malah untuk diselami dan dihayati oleh setiap muslim, kerana keteladanan yang utuh dari sumber wahyu. Dan ini semua tidak dapat tidak, hanya dapat dipelajari dan diketahui dengan cara meneliti sejarah kehidupan beliau secara utuh juga yang terangkum melalui “Sirah Nabawiyah”.

Buku Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Prof. Dr. Zaid Abdul Karim Az-Zaid ini membentangkan sebuah rentetan perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dari mula belum diangkat sebagai Nabi sehinggalah kepada detik-detik kewafatan beliau. Dan terdapat satu keunggulan, keistimewaan serta sistematika pembentangan buku ini, iaitu penulis sentiasa menutup setiap perbahasan tajuk-tajuknya dengan intisari, pelajaran, dan hikmah, faedah, dan nilai-nilai fiqh sehingga para pembaca dengan mudah mampu mengambil ibrah (pelajaran) sebagai kesimpulan dari apa yang telah dibaca. Apabila ini semua dipaparkan hasil dari analisa yang dalam, maka tampak jelaslah hikmah dan kebaikan hasil sebuah perjalanan Rasul yang agung. Maka, sama-samalah kita mendulang banyaknya hikmah sirah Nabi kita, Muhammad Shallalalhu ‘alaihi wa Sallam melalui buku ini.

Pentingnya Sirah Nabi di Dalam Islam 

Ali B. al-Husain rahimahullah (cicit Rasulullah) berkata:

“Kami diajar tentang sejarah peperangan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam sebagaimana kami diajarkan tentang surah-surah dalam al-Qur’an.” (Al-Jami’ li ar-Rawi wa Aadabi as-Sami’, 2/252)

Imam Ibnu Hazm rahimahullah menegaskan:

“Sesungguhnya sirah Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bagi yang merenunginya pasti akan ter-arah kepada kewajiban beriman dan percaya kepadanya, mengakui bahawa beliau adalah benar-benar Rasulullah (utusan Allah), bahkan seandainya beliau tidak memiliki mukjizat melainkan sejarah perjalanannya, nescaya itu sudah cukup baginya.” (Ibn Hazm, Al-Milal wa al-ahwa’ wa al-Nihal, 2/92)

Kata penulis, Syaikh Dr. Zaid:

“Sirah perjalanan Nabi adalah aplikasi nyata dari al-Qur’an, kerana al-Qur’an adalah prinsip kehidupan yang agung, landasan hidup yang sempurna, manakala kehidupan Rasulullah sehari-hari pula adalah aplikasi nyata dari prinsip-prinsip dasar yang terkandung di dalam al-Qur’an. Oleh kerana itulah, di antara kelebihan agama ini adalah kehebatan prinsip aturan dalam kehidupan dan kemantapan contoh dalam aplikasi yang dimainkan oleh salafus soleh radhiyallahu ‘anhum (para sahabat Nabi). Setelah itu, tiada celah lagi yang boleh dijadikan alasan kerana kerana manusia telah menyaksikan bagaimana al-Qur’an dibaca setiap hari dan pada waktu yang sama terdapat sirah Nabi yang menjadi penjelas bagi umat manusia, bagaimana dapat menjadi petunjuk dalam kehidupan yang maksima untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.” (Mukaddimah Fiqhus Sirah oleh Prof. Dr. Zaid B. ‘Abdul Karim Zaid)

Beli : http://atsar.ilmusunnah.com/index.php?route=product/product&path=71&product_id=371

Kepentingan Kisah Dalam al-Qur’an – Syaikh Uthaimin

Kepentingan Kisah Dalam al-Qur’an 

Secara bahasa kata al-Qashash dan al-Qushsh maknanya mengikuti atsar (jejak/bekas). Sedangkan secara istilah maknanya adalah informasi mengenai suatu kejadian/perkara yang berperiodik di mana satu sama lainnya saling sambung-menyambung (berangkai).

Kisah-kisah dalam al-Qur’an merupakan kisah paling benar sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ta’ala, “Dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya dari pada Allah.?” (QS.an-Nisa’/4:87). Hal ini, kerana kesesuaiannya dengan realiti sangatlah sempurna. 

Kisah al-Qur’an juga merupakan sebaik-baik kisah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ta’ala, “Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan al-Qur’an ini kepadamu.” (QS.Yusuf/12:3). Hal ini, kerana ia mencakup tingkatan kesempurnaan paling tinggi dalam capaian balaghah dan keagungan maknanya.

Kisah al-Qur’an juga merupakan kisah paling bermanfa’at sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, “Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal.” (QS.Yusuf/12:111). Hal ini, kerana pengaruhnya terhadap perbaikan hati, perbuatan dan akhlaq amat kuat. 

Jenis-Jenis Kisah 

Kisah al-Qur’an terbahagi menjadi 3 jenis: 

1. Kisah mengenai para nabi dan Rasul serta hal-hal yang terjadi antara mereka dan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. 

2. Kisah mengenai individu-individu dan golongan-golongan tertentu yang mengandungi pelajaran. Kerananya, Allah mengisahkan mereka seperti kisah Maryam, Luqman, orang yang melewati suatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya (seperti tertera dalam surat al-Baqarah/2:259), Dzulqarnain, Qarun, Ash-habul Kahf, Ash-habul Fiil, Ash-habul Ukhdud dan lain sebagainya. 

3. Kisah mengenai kejadian-kejadian dan kaum-kaum pada masa Nabi Muhammad shallallaahu ‘alaihi wasallam seperti kisah perang Badar, Uhud, Ahzab (Khandaq), Bani Quraizhah, Bani an-Nadhir, Zaid bin Haritsah, Abu Lahab dan sebagainya. 

Beberapa Hikmah Penampilan Kisah 

Hikmah yang dapat dipetik banyak sekali, di antaranya: 

a. Penjelasan mengenai hikmah Allah ta’ala dalam kandungan kisah-kisah tersebut, sebagaimana firman-Nya, “Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan (dari kekafiran). Itulah suatu hikmat yang sempurna, maka peringatan-peringatan itu tiada berguna (bagi mereka).” (al-Qamar/54:4-5) 

b. Penjelasan keadilan Allah ta’ala melalui hukuman-Nya terhadap orang-orang yang mendustakan-Nya. Dalam hal ini, firman-Nya mengenai orang-orang yang mendustakan itu, “Dan Kami tidaklah menganiaya mereka tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri, kerana itu tiadalah bermanfa’at sedikitpun kepada mereka sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah, di waktu azab Tuhanmu datang. Dan sembahan-sembahan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan.” (QS. hud/11:101) 

c. Penjelasan mengenai kurnia-Nya berupa diberikannya pahala kepada orang-orang beriman. Hal ini sebagaimana firman-Nya, “Kecuali keluarga Luth. Mereka Kami selamatkan di waktu sebelum fajar menyingsing.” (QS. Al-qamar/54:34) 

d. Hiburan bagi Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam atas sikap yang dilakukan orang-orang yang mendustakannya terhadapnya. Hal ini sebagaimana firman-Nya, “Dan jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan (rasul-rasulnya); kepada mereka telah datang rasul-rasulnya dengan membawa mukjizat yang nyata, zabur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Kemudian Aku azab orang-orang yang kafir; maka (lihatlah) bagaimana (hebatnya) akibat kemurkaan-Ku.” (QS.fathir/35:25-26) 

e. Cadangan bagi kaum Mukminin dalam hal keimanan di mana dituntut agar tegar di atasnya bahkan menambah frekuensinya sebab mereka mengetahui bagaimana kaum Mukminin terdahulu selamat dan bagaimana mereka menang saat diperintahkan berjihad. Hal ini sebagaimana firman Allah ta’ala, “Maka Kami telah memperkenankan doanya dari menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikian itulah Kami selamatkan orang-orang yang beriman.” (QS.al-Anbiya’/21:88) Dan firman-Nya yang lain, “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya, mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan (yang cukup), lalu Kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan Kami berkewajiban menolong orang-orang yang beriman.” (QS.ar-Rum/30:47) 

f. Peringatan kepada orang-orang kafir akan akibat terus menerusnya mereka dalam kekufuran. Hal ini sebagaimana firman-Nya, “Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memerhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka; Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima (akibat-akibat) seperti itu.” (QS.muhammad/47:10) 

g. Menetapkan risalah Nabi Muhammad shallallaahu ‘alaihi wasallam, sebab berita-berita tentang umat-umat terdahulu tidak ada yang mengetahuinya selain Allah ta’ala. Hal ini sebagaimana firman-Nya, “Itu adalah di antara berita-berita penting tentang ghaib yang Kami wahyukan kepadamu (Muhammad); tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak (pula) kaummu sebelum ini.” (QS.Hud/11:49) Dan firman-Nya, “”Belumkah sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu (iaitu) kaum Nuh, ‘Ad, Tsamud dan orang-orang sesudah mereka. Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah.” (Ibrahim/14:9) 

Apa Faedah Pengulangan Kisah? 

Ada di antara kisah-kisah al-Qur’an yang hanya disebutkan satu kali saja seperti kisah Luqman dan Ash-habul Kahf. Ada pula yang disebutkan berulang kali sesuai dengan keperluan dan mashlahah. Pengulangan ini pun tidak dalam satu aspek, tetapi berbeza dari aspek panjang dan pendek, lembut dan keras serta penyebutan sebahagian aspek lain dari kisah itu di satu tempat namun tidak disebutkan di tempat lainnya. 

Hikmah Pengulangan Kisah 

Di antara hikmah pengulangan kisah ini adalah: 

– Penjelasan betapa pentingnya kisah sebab dengan pengulangannya menunjukkan adanya perhatian penuh terhadapnya.

– Menguatkan kisah itu sehingga tertanam kukuh di hati semua manusia

– Memerhatikan masa dan kondisi orang-orang yang diajak bicara. Kerana itu, anda sering mendapatkan kisahnya begitu singkat dan biasanya keras bila berkenaan dengan kisah-kisah dalam surah-surah Makkiyyah, namun hal sebaliknya terjadi pada kisah-kisah dalam surah-surah Madaniyyah

– Penjelasan sisi balaghah al-Qur’an dalam pemunculan kisah-kisah tersebut dari sisi yang satu atau dari sisi yang lainnya sesuai dengan tuntutan kondisi

– Nampak terangnya kebenaran al-Qur’an dan bahawa ia berasal dari Allah ta’ala dimana sekali pun kisah-kisah tersebut dimuat dalam beragam jenis namun tidak satu pun terjadi kontradiksi. 

(SUMBER: Ushuul Fi at-Tafsiir karya Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, hal.48-51)